Ulf Bistkupstwo

reserve
Ulf Bistkupstwo
Mother: Olověnka Bistkupstwo
Father: Barskaya Prikhot Zavladay

Natal day: 23.09.2023
Breeder: Bistkupstwo
Owner: