Syringa Bistkupstwo

reserved
Syringa Bistkupstwo
Mother: Olověnka Bistkupstwo
Father: Solovyev Shtorm at Go Go Bolshoi

Natal day: 6.3.2022
Breeder: Bistkupstwo
Owner: CZ